Stypendia szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE (rok szkolny 2020/2021)

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Lublin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto oraz kwota dochodu z 1h przeliczeniowego w wysokości 308 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniżej wymienionych okoliczności:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm lub narkomania,
• rodzina niepełna,
• zdarzenia losowe.

Od ilości występujących w rodzinie okoliczności zależeć będzie wysokość miesięcznego stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np.:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników.

Wniosku nie należy wypełniać drukowanymi literami!!

Obowiązuje: wniosek + oświadczenie o dochodzie.

Kod miejscowości należy pisać z myślnikiem, np. 20-853.

Druki wniosków wraz z załącznikami rodzice mogą pobierać od pedagoga szkolnego p. EDYTY DRĄG lub pobrać ze strony szkoły. Ubiegając się o stypendium szkolne wnioskodawca powinien wypełnić WNIOSEK i dostarczyć do pedagoga szkolnego wraz z załącznikiem:
• oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę złożyć u pedagoga p. Edyty Drąg do 15 września 2020 roku.

UWAGA!
Uczniowie mogą również korzystać z bezpłatnych obiadów - wszelkie formalności zainteresowani rodzice załatwiają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.