Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zgodna z rat. 13 ust. 1 RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r, dalej jako „RODO", informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska2, 20-853 Lublin.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Smalira, kontakt: na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:
 • art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki,
 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 • Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Z poważaniem
Ewa Barszcz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie