Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UDZIELANA UCZNIOM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA W LUBLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Proszę Państwa o dostarczanie bezpośrednio do sekretariatu następujących dokumentów:

- opinii psychologiczno-pedagogicznej,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Zespół Orzekający MOPR,

- zaświadczenia lekarskiego o chorobie przewlekłej dziecka,

- innych dokumentów świadczących o indywidualnych potrzebach ucznia.

 Na podstawie zaleceń zawartych w tych dokumentach dostosujemy metody i formy pracy z dzieckiem w szkole w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole:

1. Wychowawca zwraca się do Państwa z pisemną informacją o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną - Państwo wyrażacie pisemną zgodę lub nie wyrażacie pisemnej zgody na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

2. Następnie wychowawca i nauczyciele uczący w klasie dostosowują wymagania programowe do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka uwzględniając jego możliwości tzn. ustalają metody i formy pracy z uczniem.

3. O metodach i formach pracy z dzieckiem informuje Państwa pisemnie dyrektor szkoły.

4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem na lekcji oraz w formie dodatkowych zajęć (w miarę możliwości organizacyjnych szkoły).

5. Podczas nauki w szkole metody i formy pracy z uczniem na bieżąco konsultujemy z: rodzicami, pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami dostosowując wymagania programowe do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracujemy z:

Zespół Poradni nr 3

ul. Młodej Polski 30

20-863 Lublin

tel. kont. 81 741 09 30, 501 370 090

Zapraszamy Państwa do korzystania z fachowej pomocy.

            Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko nakłada na szkołę wiele odpowiedzialnych zadań, ale również a nawet przede wszystkim na ucznia i jego rodziców.

Proszę pamiętać, że:

Uczeń ma prawo do:

1. Indywidualnego nauczania i oceniania dostosowanego do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.

II Uczeń ma obowiązek do:

1. Pracy samokształceniowej w domu.
2. Systematycznego uczestnictwa i przygotowywania się do zajęć organizowanych w szkole.
3. Realizacji programu nauczania.

Prosimy Państwa o ścisłą współpracę, ponieważ podstawą skuteczności udzielanej przez nas pomocy uczniowi jest współpraca z rodzicami.

 

pedagog szkolny

ANNA OSEMLAK