Pomoc materialna o charakterze socjalnym

FORMY POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA W LUBLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Formy o charakterze socjalnym: stypendium szkole i zasiłek szkolny.

* STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta Lublin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto,przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniżej wymienionych okoliczności:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm lub narkomania,
• rodzina niepełna,
• zdarzenia losowe.

Od ilości występujących w rodzinie okoliczności zależeć będzie wysokość miesięcznego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np.:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników.

W bieżącym roku szkolnym wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://stypendia.edu.lublin.eu.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami do 15 września 2021.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę składać w formie papierowej lub przesłać do pedagoga p. Edyty Drąg do 15 września 2021 roku.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 817415992 w. 120

* ZASIŁEK SZKOLNY może otrzymać uczeń szkoły zamieszkały na terenie Miasta Lublin, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną rodziny).

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W bieżącym roku szkolnym wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://stypendia.edu.lublin.eu.

Proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym p. Anną Osemlak:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 817415992 w. 126

Informacje o procedurze składania wniosków zamieszczone są poniżej.