Pomoc materialna o charakterze socjalnym

FORMY POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA W LUBLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

POMOC MATERIALNA W SZKOLE jest oferowana w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

STYPENDIA SZKOLNE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· ciężkiej lub długotrwałej choroby,
· wielodzietności,
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· rodziny niepełnej,
· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).


Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.stypendia szkolne powinny być składane przez wnioskodawców wnieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r. do godz. 14.00 do p. Edyty Drąg pedagoga szkolnego

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90bust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu naterenie Miasta Lublin, w formie:


1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkolew ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnychrealizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijającychuzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych orazinnych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy doteatru, na wycieczki szkolne i inne;


2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup:podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocyi wyprawki szkolnej, abonament internetowy za okres wrzesień - czerwiec,plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażeniauczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

Stypendium będzie przekazywane:
1) bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu realizującego zajęcia;
2) jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionychi udokumentowanych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonychoryginałów rachunków i faktur wystawionych w okresie, na który przyznano stypendium;
3) przez zakup i przekazanie uczniom pomocy szkolnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2.

Wnioskodawcą może być:
· rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
· uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;
· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA umożliwiającej elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.
W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:
- wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
- wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
- wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole.

Ustalenie wysokości dochodu
Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2021.2268 ze zm.):
1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
· miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
· składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
· kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 ww. ustawy nie wlicza się:
· jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
· zasiłku celowego;
· pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
· wartości świadczenia w naturze;
· świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U.
  z
  2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
  · dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
  · świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz.1577 j.t.);
  · świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
  · świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
  · nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz.1188 ze zm.);
  · pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105 j.t.);
  · środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
  · zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
  · rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 2021 poz. 2270);
  · dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270);
  · kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, t.j.);
  · kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1);
  · kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692).
  3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
  ·


Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuacjęmaterialną ucznia).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie:
1) wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o zasiłekszkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocyspołecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnychz pomocy społecznej;
2) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego.

Informacje są zamieszczone na stronie szkoły w zakładce POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM lub można je uzyskać od pedagoga p. Edyty Drąg