caritas-logotyp do prezentacji

Celem działania Szkolnego Koła Caritas (SKC) jest formacja młodych ludzi i zaspokojenie ich duchowych i społecznych potrzeb oraz koordynowanie podejmowanych przez nich dzieł miłosierdzia. Uczniowie zrzeszeni w Kole włączają się w akcje, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, takie jak np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, ale organizują też własne, np. kiermasze charytatywne.
Zadania jakie stoją przed SKC:

 • kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej;
 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii i Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła;
 • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy, w szczególności otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych;
 • troska o zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas powyższe zadania

Koło realizuje poprzez takie działania jak:

 • organizowanie rekolekcji, pielgrzymek dla wolontariuszy i sympatyków Koła;
 • organizowanie spotkań, zebrań, konferencji i prelekcji dotyczących pracy wolontariuszy;
 • organizowanie imprez kulturalnych, religijno - charytatywnych, festynów, loterii fantowych, aukcji itp.;
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła;
 • włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz parafii zaprzyjaźnionych ze szkołą, a także podejmowanie posług na rzecz potrzebujących pozostających w domach;