Edukacyjna wartość dodana - EWD

 

EWD – informacja dla rodziców i uczniów

EWD, czyli edukacyjna wartość dodana to wskaźnik pokazujący jakość pracy danej szkoły. Umożliwia ona pokazanie pracy szkoły w szerszym zakresie niż sygnalizuje to wynik końcowy
z egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie i rodzice otrzymują za pośrednictwem rankingów szkół publikowanych w prasie informacje o średnich wynikach gimnazjów uzyskanych z egzaminu. Traktują go często jako główne źródło informacji o pracy szkoły i kryterium wyboru placówki dalszego kształcenia dla swojego dziecka. Jednak wnioskowanie na podstawie tylko tego sygnału bywa wnioskowaniem niewystarczającym, bowiem nie uwzględnia innych znaczących czynników. Między innymi tego, jaki jest związek między wynikiem egzaminacyjnym, a potencjałem edukacyjnym uczniów i wkładem pracy szkoły w ten wynik. Trzyletnie wskaźniki EWD i trzyletnie wyniki egzaminów charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania w danej placówce. Brane są tu pod uwagę prognozowane wyniki (na podstawie egzaminu po szkole podstawowej) wszystkich uczniów danej szkoły i faktyczne wyniki młodzieży uzyskane na egzaminie gimnazjalnym. Forma graficzna (wykres na osiach współrzędnych) uzupełniona jest komentarzem ułatwiającym odczytanie danych.

Dla rodzica i ucznia duże znaczenie powinna mieć informacja, czy dana szkoła przyczynia się
do postępu i rozwoju ucznia w trakcie nauki w danej placówce. EWD pozwala w sposób poprawny statystycznie wykazać wkład szkoły w ten postęp.

Dla każdego z gimnazjów wyznaczono elipsy ilustrujące pozycję danej szkoły na tle rozkładu wszystkich szkół w Polsce. Na osi X zaznacza się wynik egzaminu, a na osi Y EWD, czyli efektywność nauczania w szkole. Obraz szkoły przedstawiony jest w postaci elipsy. Ważne jest, aby była ona umiejscowiona w odpowiedniej ćwiartce wykresu. I tak wykres dzieli się na cztery części nazwane jako:

SZKOŁA NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI – szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

SZKOŁA WYMAGAJACA POMOCY - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. W tej ćwiartce znajdą się gimnazja, do których przyszli słabsi pod względem wyników sprawdzianu uczniowie i w ciągu trzech lat gimnazjalnych nie uczynili postępu na miarę swoich możliwości.

SZKOŁA WSPIERAJĄCA – szkoły o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. W tej ćwiartce znajdą się gimnazja, do których najczęściej przyszli słabsi pod względem wyników ze sprawdzianu uczniowie, a intensywna praca zaowocowała znaczną efektywnością nauczania.

SZKOŁA SUKCESU – szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

SZKOŁY NEUTRALNE (elipsa w centrum układu współrzędnych) – szkoły, w których notuje się zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych jak i przeciętną efektywność.

Nazwy znajdujące się w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnych, należy traktować jako wskazówki interpretacyjne, nie powinny służyć do klasyfikacji szkół.

Pełne informacje na temat EWD dla innych roczników znajdują się na stronie: http//www.ewd.edu.pl/ewd.php

 

Co wskaźnik EWD mówi
o Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie?

Interpretacja poniższych wykresów, zarówno dla części humanistycznej jak i dla części matematyczno–przyrodniczej, wskazuje, że JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU.

Trzyletnie wskaźniki EWD, obliczane na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010 – 2012, ukazują, że uczniowie Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie osiągnęli wyniki powyżej średniej krajowej jednocześnie przy dodatnim wskaźniku EWD. To świadczy o bardzo dobrej pracy szkoły, w której nauczyciele potrafili nie tylko wykorzystać wysoki potencjał edukacyjny swoich uzdolnionych uczniów i rozwinąć ich talenty, ale również zmobilizowali swoich uczniów słabych do wysiłku i osiągnięcia sukcesu na ich miarę. Jest to istotna informacja, gdyż do naszej szkoły uczęszczają uczniowie o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym. Dodatni wskaźnik EWD to informacja, że obserwujemy u naszych uczniów znaczący przyrost wiedzy, a wspólne działania podejmowane przez dyrekcję i nauczycieli przy współpracy z rodzicami przynoszą bardzo dobre efekty w postaci wysokich wyników uczniów osiąganych na egzaminie.

Jest to również informacja o tym, że uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższą liczbę punktów
na egzaminie gimnazjalnym w porównaniu ze szkołami o analogicznym składzie ze względu na wyniki na sprawdzianie, płeć i dysleksję w całym kraju.

Wskaźniki dla okresu 2011 - 2013:

Wskaźniki dla okresu 2010 - 2012:

Wskaźniki dla okresu 2009 - 2011: