Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej pod adresem sp16.lublin.eu: 2011-01-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dla strony sp16.lublin.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że: strona internetowa sp16.lublin.eu spełnia wymagania w 93.97%.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zmysłowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814468530. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie przy ulicy Poturzyńskiej 2, 20-853 Lublin zlokalizowana na terenie Osiedla im. Fryderyka Chopina w dzielnicy Czechów . Dojazd do szkoły przez ulicę Żywnego . Dojazd MPK – przystanki na ulicy Koncertowej lub Elsnera. Główne wejście do budynku szkoły od strony ulicy Poturzyńskiej.

Szkoła posiada osiem wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wyjścia drożne i przystosowane dla niepełnosprawnych za pomocą właściwych pochylni.

Szczegółowy opis nieruchomości pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych i zachowania bezpieczeństwa

 1. Teren otaczający budynek:
  • Teren szkoły jest ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, wszystkie bramy prowadzące do szkoły (6 szt.) są w odpowiednim stanie technicznym.
  • Oznakowanie dróg w pobliżu Szkoły Podstawowej jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
  • Wejścia do budynku są kontrolowane przez monitoring oraz pracowników ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.
  • Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest równa i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Nawierzchnia ukształtowana odpowiednio, woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne i otwory kanalizacyjne są trwale zabezpieczone.
  • Teren szkoły oświetlony odpowiednio, zapewnia bezpieczeństwo w porze wieczorowej i nocnej. Maszty oświetleniowe w bardzo dobrym stanie technicznym.
  • Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie szkoły.
  • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wnętrze Budynku
  • Biurko osób dyżurujących znajduje się po prawej  stronie przy głównym wejściu do szkoły.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinet dyrektora, sekretariat) na parterze głównego budynku szkoły. W tej części szkoły nie ma windy - kondygnacje nadziemne nie są dostępne dla osób na wózkach.
  • Osoby na wózkach mogą mieć dostęp do budynku zaplecza socjalno-szatniowego ze względu na windę, która została zamontowana w budynku.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.