Egzamin gimnazjalny 2018

Joanna Szcześniak w 08 kwiecień 2018. Opublikowane w Aktualności

Informujemy, iż w dniach 18 - 20 kwietnia 2018r. (środa - piątek) odbędzie się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich. W tych dniach uczniowie klas czwartych, piątej, siódmych oraz drugich gimnazjalnych nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie klas pierwszych mają zajęcia zgodnie z planem ustalonym przez wychowawcę.

Harmonogram egzaminów wygląda następująco:

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat organizacji i przebiegu egzaminu.

 Organizacja i przebieg egzaminu

• Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8 30. Obowiązuje strój egzaminacyjny.

* Uczniowie, którzy dostarczą orzeczenie lekarskie, w czasie egzaminu mogą wziąć leki.

* Uczniowie z ważną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim mają prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości (np. wydłużony czas pracy).


O godzinie 8:35 zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali.


Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.


• Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował. Do sali egzaminacyjnej wnosi jedynie dozwolone przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem; dodatkowo na egzamin z zakresu matematyki może wnieść również: linijkę. Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z telefonu, kalkulatora i słowników. Rysunki należy wykonać długopisem.


• Po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych oraz naklejek przygotowanych przez OKE uczniowie:
a) zapoznają się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
b) wyrywają karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) (dotyczy zdających, którzy wykonują tę czynność samodzielnie),
c) sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymują kompletne arkusze.
d) sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,
e) kodują arkusz egzaminacyjny (dotyczy zdających, którzy wykonują tę czynność samodzielnie),


• Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.


• Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.


• Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi. Kwadracik musi być dokładnie zamalowany.


Uczniowie z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią i arkuszem dostosowanym nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę. Odpowiedzi uczniowie zaznaczają w teście za pomocą krzyżyka. Jeśli uczeń popełni błąd w zaznaczeniu, błędną odpowiedź bierze w kółko i zaznacza krzyżykiem prawidłową odpowiedź.


• Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
• Czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy.


• W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie nagrania z płyty CD. Na płycie oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.


• Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).

  • W czasie wegzaminu uczeń nie zakłóca pracy innym, nie dokonuje żadnych niepotrzebnych zapisków ani zbędnych rysunków, nie porozumiewa się z innymi.

• Jeśli uczeń ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.


• Po zakończeniu pracy z pierwszym arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu następuje przerwa. W trakcie przerwy uczniowie mogą skorzystać z przygotowanego dla nich posiłku. (W przerwie egzaminu uczniowie będą przebywać w stołówce szkolnej lub korytarzu na parterze przy salach P1 – P5, a uczniowie z dostosowaniami w sali 219).

* Wystawione przez OKE zaświadczenie o wynikach egzaminu uczeń odbiera ze szkoły łącznie ze świadectwem ukończenia szkoły. Szczegółowe informacje można będzie uzyskać za pomocą internetowego systemu OBIEG (www.oke.krakow.pl). Termin będzie podany na stronie internetowej OKE (15 czerwca 2018).