Klimatyczny Lublin

Joanna Szcześniak w 09 grudzień 2016. Opublikowane w Aktualności

  Zapraszamy wszystkich uczniów naszego Gimnazjum do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "Klimatyczny Lublin". Chętni powinni wykonać samodzielnie dwa zdjęcia związane z tematem konkursu i oddać w formacie A4 do 4 stycznia do sekretariatu szkoły.

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie, który publikujemy poniżej.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Klimatyczny Lublin"


I. Organizator: Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie


II. Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina


III. Cel konkursu:
1. Popularyzacja pięknych miejsc związanych z miastem Lublin.
2. Rozwijanie hobby fotograficznego.
3. Rozbudzanie i kształtowanie poczucia estetyki.
4. Umożliwienie wyrażenia w formie artystycznej osobistych emocji dotyczących ulubionych miejsc w Lublinie.
5. Odkrywanie fotograficznych talentów uczestników konkursu.
6. Wzbogacenie obrazowe konkursu krasomówczego.
7. Popularyzacja twórczości fotograficznej.


IV. Zasady ogólne konkursu:
1. Przedmiotem konkursu są prace indywidualne wykonane samodzielnie.
2. Fotografie należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa).
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły i wyeksponowane podczas XVII Szkolnego Konkursu Krasomówczego.


V. Zasady szczegółowe konkursu:
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonywania fotografii jest dowolna, dopuszcza się użycie programów graficznych.
3. Format wywołanej fotografii to A4.
4. Jeden autor może dostarczyć dwa zdjęcia.
5. Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik, przysyłając taką fotografię, dołącza oświadczenie, że osoba znajdująca się na zdjęciu wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację jej wizerunku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.


VI. Terminy: prace wykonane zgodnie z wymogami konkursu należy przekazać osobiście do sekretariatu szkoły do 4 stycznia.


VII. Ogłoszenie wyników i nagrody: rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 stycznia 2017 roku. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Laureaci poznają wyniki podczas uroczystej gali podsumowującej XVII Szkolny Konkurs Krasomówczy. Na zwycięzców czekają okolicznościowe dyplomy i nagrody niespodzianki.


VIII. Postanowienia końcowe: udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Organizator informuje, że dane laureata konkursu (imię, nazwisko i klasa) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć przez organizatora konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela p. Aleksandra Lipińska.