Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla Uczniów i Rodziców uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Anna Witkowska w 27 kwiecień 2023. Opublikowane w Aktualności

I.Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 900 – język polski (120-180 minut)

24 maja 2023 r. (środa) godz. 900 – matematyka (100-150 minut)  

25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 900 – język obcy nowożytny (90-135 minut)

 

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty:

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 900 – język polski

13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 900 – matematyka

14 czerwca 2023 r. (środa) godz. 900 – język obcy nowożytny

 1. II.Charakterystyka egzaminu

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej. Jest to warunek ukończenia szkoły. Uzyskane przez uczniów wyniki nie mają wpływu na promocję, ale mają ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wynik egzaminu nie jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły, nie ma on też wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem. Dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie, bądź przerwali go, wyznaczony jest dodatkowy termin.

 1. III.Wymagania egzaminacyjne

Egzamin jest pisemny i trzyczęściowy. Egzamin w klasie ósmej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w szkole podstawowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu będą wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty mówi Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy „Prawo oświatowe”, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest odpowiedzialny dyrektor szkoły.

Dostosowanie warunków egzaminu polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:

 • korzystanie z urządzeń technicznych,
 • korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego,
 • udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu lub/i pisaniu.

Dostosowanie warunków w przypadku pracy z arkuszem standardowym wiąże się przede wszystkim z przedłużeniem czasu pracy:

 • na egzaminie z języka polskiego – do 180 minut,
 • na egzaminie z matematyki – do 150 minut,
 • na egzaminie z języka obcego nowożytnego – do 135 minut.

Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności zostanie wydrukowany na stronie tytułowej arkusza i uwzględnia on stosowne przedłużenie.

Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu albo pisaniu i czytaniu, przebieg egzaminu ósmoklasisty musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część zestawu egzaminacyjnego.

W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła dyrektor właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.

 1. IV.Zwolnienia z egzaminu

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu   wojewódzkim i   ponadwojewódzkim,   organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może nastąpić w szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych. W tym przypadku dyrektor szkoły przekazuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Jako szczególne przypadki zdrowotne należy traktować przypadki, o których orzeka lekarz specjalista lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich przy rekomendowaniu dla uczniów indywidualnego nauczania. Podstawą do zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stanowią: wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły i orzeczenie lekarskie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika, że uczestnictwo ucznia w egzaminie ósmoklasisty jest sytuacją mogącą pogorszyć stan zdrowia ucznia.

Szczególnymi przypadkami losowymi są nagłe zdarzenia lub wypadki powodujące niemożności uczestniczenia w egzaminie ósmoklasisty w pierwszym lub/i w drugim terminie. Podstawę zwolnienia ucznia stanowią: wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, a w szczególnych sytuacjach wychowawcy klasy oraz kopia dokumentu lub poświadczony przez dyrektora szkoły opis zaistnienia takiego przypadku.

Uczeń z orzeczeniem poradni o upośledzeniu w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej, może być zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły powinien przesłać wnioski i orzeczenia/opinie dotyczące uczniów swojej szkoły niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów od rodziców. Dyrektor OKE pisemnie powiadamia o swojej decyzji zainteresowanego dyrektora szkoły w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

W przypadku, gdy uczeń nie jest zwolniony i nie przystąpi do egzaminu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 1. V.Przerwanie lub unieważnienie egzaminu ósmoklasisty

Zdającemu można przerwać egzamin ósmoklasisty i unieważnić jego pracę w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
 • zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu ósmoklasisty w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Dyrektor OKE w Krakowie ma możliwość unieważnienia egzaminu na podstawie wniosku egzaminatora oceniającego prace jeśli ten stwierdzi niesamodzielność pracy zdających.

Uczeń, któremu przerwano egzamin ósmoklasisty lub unieważniono go, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych, lub go przerwali.

 1. VI.Organizacja egzaminu

W czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej zgodnie z przygotowaną listą i losują miejsce. Uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania. Uczniowie mogą używać tylko długopisu lub pióra w kolorze czarnym. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

W czasie egzaminu nie można mieć dodatkowych kartek (nie ma brudnopisów). Wszelkie zapisy (nawet pomocnicze) można wykonywać tylko na arkuszach egzaminacyjnych.

Uczniowie, którzy dostarczą orzeczenie lekarskie, w czasie egzaminu mogą wziąć leki.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu. Wniosek składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu egzaminu.

Uczeń może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących egzaminu ósmoklasisty dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich zdających w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół do 6 lipca 2023 r. Zaświadczenia te uczniowie otrzymają 6 lipca 2023 r.