Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Joanna Szcześniak w 15 marzec 2023. Opublikowane w Aktualności

BaranekK O N K U R S   P L A S T Y C Z N Y
BARANEK WIELKANOCNY
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-VI SP16

Regulamin konkursu

1. ORGANIZATORZY
Katecheci SP16 w Lublinie.

2. CELE KONKURSU:
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej.

3. TEMATYKA PRAC:
Tematem konkursu jest BARANEK WIELKANOCNY jako symbol JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO, ale także pokory i łagodności.

4. TECHNIKA PRAC:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie baranka wielkanocnego .
Forma pracy:
a) płaska (np. kartka, wydzieranka, witraż, wyklejanka, wycinanka, haft...)
b) przestrzenna (np. z ciasta, modeliny, masy solnej, papieru, słomy....)

5.WARUNKI UCZESTNICTWA
Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
Zgłaszane prace powinny posiadać następującą metryczkę:
• imię i nazwisko autora,
• klasa,
• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ( katechety)

6. UCZESTNICY
Konkurs kierowany jest do dzieci z klasy I- VI SP16.

7. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Prace należy dostarczyć do katechety uczącego do dnia 31 marca 2023r. Wyboru najlepszych prac dokona specjalna komisja szkolna oceniająca prace pod względem wartości artystycznej, estetyki, pomysłowości w użyciu materiałów. Prace wyeksponowane będą na wystawie pokonkursowej w szkole.
Rozdanie nagród nastąpi dn. 3.04.2023 r.