KARTA ROWEROWA W SP16!

Joanna Szcześniak w 27 marzec 2022. Opublikowane w Aktualności

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Uczniów naszej szkoły do zapoznania się z zasadami zdobycia Karty rowerowej.

• Kartę rowerową może zdobyć uczeń, który ma ukończone 10 lat.
• Uczeń przed egzaminem teoretycznym przedstawia podpisaną przez nauczyciela techniki kartę zaliczeń.
Egzamin na kartę rowerową podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną.

• Uczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.

Wymagane wiadomości:
• przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów,
• zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
• znaki drogowe pionowe i poziome,
• udzielanie pierwszej pomocy,
• obsługa techniczna roweru.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania (20 poprawnych odpowiedzi).

Część praktyczna egzaminu na kartę rowerową, odbywa się na placu przed budynkiem szkoły – miasteczko rowerowe. Uczeń posiada swój rower z niezbędnym wyposażeniem oraz kask rowerowy.

Terminy egzaminów:
- część teoretyczna – 10 maja 2022 r. – godzina 16:00
- część praktyczna – 31 maja 2022 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. - [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:
§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.