Próbny egzamin ósmoklasisty

Joanna Szcześniak w 26 wrzesień 2021. Opublikowane w Aktualności

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi na właściwym egzaminie ósmoklasisty. Ma to na celu zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminu, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i sposobem jego wypełniania. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej, rozplanowania swojej pracy w obowiązujących na egzaminie ramach czasowych, jak również sprawdzenia swoich wiadomości z poszczególnych przedmiotów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.

Czas trwania egzaminu:

28 września 2021 r. (wtorek) - język polski, godz. 7:45-9:45
29 września 2021 r. (środa) - matematyka, godz. 8:05-9:45
30 września 2021 r. (czwartek) - język angielski, godz. 8:15-9:45

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy.

W dniach 28-30 września uczniowie klas 8 są zwolnieni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Po zakończonym egzaminie uczniowie zwiedzają wraz z opiekunami Muzeum na Majdanku.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu próbnego.

• Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Wchodzą do sal zgodnie z przydziałem i zajmują miejsca zgodnie ze wskazaniem nauczyciela.
• W czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Członkowie komisji egzaminacyjnych rozdają uczniom karteczki z imionami i nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia (klasa i nr w dzienniku) oraz numerem PESEL.
• Uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną. Uczniowie mogą używać tylko długopisu lub pióra w kolorze czarnym. Nie wolno pisać i rysować ołówkiem.
Na drugą część egzaminu uczeń powinien przynieść ze sobą dodatkowo tylko linijkę.
• W czasie egzaminu nie można mieć dodatkowych kartek – nie ma brudnopisów. Wszelkie zapisy (nawet pomocnicze) można wykonywać tylko na arkuszach egzaminacyjnych.
• Przewodniczący zespołu nadzorującego po wejściu wszystkich uczniów do sali informuje o sposobie kodowania i obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem
do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu.
Po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie powinni dokładnie przeczytać instrukcję dla ucznia i sprawdzić kompletność arkusza.
• Podczas egzaminu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.
• Nie można używać korektorów, kalkulatorów ani posiadać środków łączności.
• Odpowiedzi do zadań zamkniętych uczniowie zaznaczają zamalowując kwadracik.
• Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu uczniowie zostają poinformowani
o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
• Przed oddaniem pracy uczniowie powinni sprawdzić poprawność kodowania prac.
Uczniowie nie podpisują imieniem i nazwiskiem ani arkusza egzaminacyjnego ani karty odpowiedzi.
• Po upływie wyznaczonego czasu egzaminu uczniowie odkładają prace na brzeg ławki i wychodzą z sali.
• Jeśli uczeń skończy pracę przed wyznaczonym czasem (należy tego unikać i w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać cały czas przeznaczony na egzamin) podniesieniem ręki zgłasza ten fakt komisji egzaminacyjnej.
• W czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. Jeśli uczeń musi opuścić salę (w wyjątkowych przypadkach), odnotowuje się ten fakt w protokole.

Uczeń powinien:
• punktualnie zgłosić się do sali, którą wskazał mu wychowawca;
• sprawdzić swoje dane (imiona, nazwisko, numer PESEL, kod ucznia, tj. klasę i numer
w dzienniku) na kartce, którą otrzyma od członków komisji egzaminacyjnej; zgłosić nauczycielom ewentualne błędy;
• mieć przy sobie legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony;
• mieć przy sobie przybory do pisania – pióro lub długopis w kolorze czarnym (najlepiej mieć również długopis zapasowy), linijkę na drugiej części egzaminu;
• wchodzić do sali pojedynczo, wg kolejności na liście i zajmować wyznaczone miejsce;
• pracować spokojnie;
• wybierać z namysłem odpowiedzi przy zadaniach zamkniętych;
• uważnie i czytelnie wpisywać odpowiedzi przy zadaniach otwartych;
• unikać lekkomyślnych wpisów, nieprzemyślanych poprawek i korekt;
• uczeń, który popełnił błąd w kodowaniu lub wpisywaniu daty urodzenia przekreśla błędny zapis i powyżej wpisuje poprawne dane. Dotyczy to arkusza i karty odpowiedzi. Uczeń nie otrzymuje nowego arkusza.
• na zakończenie pracy sprawdzić czy wpisał na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi swój kod i datę urodzenia;
• pozostawić na brzegu ławki swój arkusz egzaminacyjny;
• opuścić salę cicho i spokojnie.

Uczeń nie powinien:
• spóźnić się;
• wnosić niepotrzebnych rzeczy (w tym maskotek, plecaków, kalkulatorów, telefonów komórkowych) i przyrządów mogących zakłócić przebieg egzaminu;
• opuszczać sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu (zgodnie z przepisami tylko
w szczególnie uzasadnionej sytuacji uczeń może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami, nie dotyczy to konieczności skorzystania z pomocy medycznej);
• opuszczać wyznaczonego miejsca;
• porozumiewać się z innymi zdającymi;
• wypowiadać (nawet szeptem) uwag czy komentarzy;
• zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania próbnego egzaminu ósmoklasisty w czasie pandemii:
1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
• Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
a) zdający;
b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący
ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;
c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
• Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę
na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się) i przedstawicieli mediów.
• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów
od innych zdających.
• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego
• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
• Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
b) wychodzi do toalety;
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się
po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
• Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to
za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
• Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.