Egzamin próbny dla klas 7

Joanna Szcześniak w 10 marzec 2021. Opublikowane w Aktualności

  W dniach 22-24 marca 2021 roku (poniedziałek – środa) odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas siódmych. Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że nie zmienią się dotychczasowe obostrzenia epidemiologiczne.

 Egzamin próbny odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi na właściwym egzaminie ósmoklasisty (z wyjątkiem wydłużenia czasu dla uczniów, którym taki przywilej przysługuje i innych dostosowań). Ma to na celu zapoznanie uczniów klas siódmych z zasadami przeprowadzania egzaminu, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i sposobem jego wypełniania. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej, rozplanowania swojej pracy w obowiązujących na egzaminie ramach czasowych, jak również sprawdzenie swoich wiadomości z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

Nauczyciele sprawdzający test będą korzystali z klucza, według którego sprawdzane są właściwe egzaminy, co da uczniom informację, jak powinni formułować i zapisywać swoje odpowiedzi, aby były one zgodne z wymaganiami i zaprocentowały jak najwyższą liczbą punktów. Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi uczniów zarówno na organizację egzaminu, jak również na formy zadań egzaminacyjnych.

 Czas trwania egzaminu:

22 marca (poniedziałek) - język polski, godz. 14:30-16:30

23 marca (wtorek) - matematyka, godz. 14:30-16:10

24 marca (środa) - język angielski, godz. 14:30-16:00

Uczniowie klas siódmych w dniach 22-24 marca 2021 r. wszystkie zajęcia lekcyjne z przedmiotów edukacyjnych kończą o godzinie 13:00. Z pozostałych zajęć uczniowie są zwolnieni.

Uczniowie klas 1-3 w dniach 22-24 marca przenoszą się z sali 201 do czytelni, a z sali 219 do sali 118.

Poniżej szczegółowe informacje na temat organizacji egzaminu oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie pandemii.

 Uczeń powinien:

· punktualnie zgłosić się do sali, którą wskazał mu wychowawca;

· sprawdzić swoje dane (imiona, nazwisko, numer PESEL, kod ucznia, tj. klasę i numer w dzienniku) na kartce, którą otrzyma od członków komisji egzaminacyjnej; zgłosić nauczycielom ewentualne błędy;

· mieć przy sobie legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony;

· mieć przy sobie przybory do pisania – pióro lub długopis w kolorze czarnym (najlepiej mieć również długopis zapasowy), linijkę na drugiej części egzaminu;

· wchodzić do sali pojedynczo, wg kolejności na liście i zajmować wyznaczone miejsce;

· pracować spokojnie;

· wybierać z namysłem odpowiedzi przy zadaniach zamkniętych;

· uważnie i czytelnie wpisywać odpowiedzi przy zadaniach otwartych;

· unikać lekkomyślnych wpisów, nieprzemyślanych poprawek i korekt;

· uczeń, który popełnił błąd w kodowaniu lub wpisywaniu daty urodzenia przekreśla błędny zapis i powyżej wpisuje poprawne dane. Dotyczy to arkusza i karty odpowiedzi. Uczeń nie otrzymuje nowego arkusza.

· na zakończenie pracy sprawdzić czy wpisał na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi swój kod i datę urodzenia;

· pozostawić na brzegu ławki swój arkusz egzaminacyjny;

· opuścić salę cicho i spokojnie.

Uczeń nie powinien:

· spóźnić się;

· wnosić niepotrzebnych rzeczy (w tym maskotek, plecaków, kalkulatorów, telefonów komórkowych) i przyrządów mogących zakłócić przebieg egzaminu;

· opuszczać sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu (zgodnie z przepisami tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji uczeń może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia

przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami, nie dotyczy to konieczności skorzystania z pomocy medycznej);

· opuszczać wyznaczonego miejsca;

· porozumiewać się z innymi zdającymi;

· wypowiadać (nawet szeptem) uwag czy komentarzy;

· zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania próbnego egzaminu ósmoklasisty w czasie pandemii

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

· Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

· Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

· Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

· Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a) zdający;

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;

d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

· Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się) i przedstawicieli mediów.

· Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

· Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający

nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

· Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

· Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

· Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

· Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

b) wychodzi do toalety;

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

· Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

· Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

· Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona Dyrektorowi Szkoły nie później niż do 19 marca 2021 r.

· Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni zgłosić ten fakt do Dyrektora Szkoły nie później niż do 19 marca 2021 r.