Egzamin próbny dla kl. 8 (9 - 11 lutego)

Joanna Szcześniak w 04 luty 2021. Opublikowane w Aktualności

Egzamin próbny odbędzie się zgodnie z procedurami obowiązującymi na właściwym egzaminie ósmoklasisty. Ma to na celu zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminu, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i sposobem jego wypełniania. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacji egzaminacyjnej, rozplanowania swojej pracy w obowiązujących na egzaminie ramach czasowych, jak również sprawdzenie swoich wiadomości z poszczególnych przedmiotów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.

Nauczyciele sprawdzający test będą korzystali z klucza, według którego sprawdzane są właściwe egzaminy, co da uczniom informację, jak powinni formułować i zapisywać swoje odpowiedzi, aby były one zgodne z wymaganiami i zaprocentowały jak najwyższą liczbą punktów. 

Organizacja egzaminu próbnego

9 lutego (wtorek) - język polski, godz. 14:30-16:30
10 lutego (środa) - matematyka, godz. 14:30-16:10
11 lutego (czwartek) - język angielski, godz. 14:30-16:00

Uczniowie klas ósmych w dniach 9-11 lutego 2021 r. wszystkie zajęcia lekcyjne z przedmiotów edukacyjnych kończą o godzinie 13:00. Z pozostałych zajęć uczniowie są zwolnieni. Na próbnym egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy.

Szczegółowe informacje poniżej.

 • Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Wchodzą do sal zgodnie z przydziałem i zajmują miejsca zgodnie ze wskazaniem nauczyciela.
• W czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Członkowie komisji egzaminacyjnych rozdają uczniom karteczki z imionami i nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia (klasa i nr w dzienniku) oraz numerem PESEL.
• Uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną. Uczniowie mogą używać tylko długopisu lub pióra w kolorze czarnym. Nie wolno pisać i rysować ołówkiem.
Na drugą część egzaminu uczeń powinien przynieść ze sobą dodatkowo tylko linijkę.
• W czasie egzaminu nie można mieć dodatkowych kartek – nie ma brudnopisów. Wszelkie zapisy (nawet pomocnicze) można wykonywać tylko na arkuszach egzaminacyjnych.
• Przewodniczący zespołu nadzorującego po wejściu wszystkich uczniów do sali informuje o sposobie kodowania i obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem
do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu.
Po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie powinni dokładnie przeczytać instrukcję dla ucznia i sprawdzić kompletność arkusza.
• Podczas egzaminu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.
• Nie można używać korektorów, kalkulatorów ani posiadać środków łączności.
• Odpowiedzi do zadań zamkniętych uczniowie zaznaczają zamalowując kwadracik.
• Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu uczniowie zostają poinformowani
o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
• Przed oddaniem pracy uczniowie powinni sprawdzić poprawność kodowania prac.
Uczniowie nie podpisują imieniem i nazwiskiem ani arkusza egzaminacyjnego ani karty odpowiedzi.
• Po upływie wyznaczonego czasu egzaminu uczniowie odkładają prace na brzeg ławki
i wychodzą z sali.
• Jeśli uczeń skończy pracę przed wyznaczonym czasem (należy tego unikać i w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać cały czas przeznaczony na egzamin) podniesieniem ręki zgłasza ten fakt komisji egzaminacyjnej.
• W czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. Jeśli uczeń musi opuścić salę (w wyjątkowych przypadkach), odnotowuje się ten fakt w protokole.
• Na próbnym egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy.