Informacja o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Anna Witkowska w 01 czerwiec 2020. Opublikowane w Aktualności

Informacja o egzaminie ósmoklasisty
dla Uczniów i Rodziców uczniów klas ósmych
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

I. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00 – język polski (120 minut)
17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00 – matematyka (100 minut)
18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00 – język obcy nowożytny (90 minut)

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty:
7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00 – język polski
8 lipca 2020 r. (środa) godz. 9:00 – matematyka
9 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00 – język obcy nowożytny


Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej. Jest to warunek ukończenia szkoły. Uzyskane przez uczniów wyniki nie mają wpływu na promocję, ale mają ogromne znaczenie przy rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych. Wynik egzaminu nie jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły, nie ma on też wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem. Dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie, bądź przerwali go, wyznaczony jest dodatkowy termin.

III. Wymagania egzaminacyjne
Egzamin jest pisemny i trzyczęściowy. Egzamin w klasie ósmej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w szkole podstawowej.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu będą wyrażane w procentach
i na skali centylowej.
Zadania na egzaminie ósmoklasisty:
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte
(tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
O sposobach dostosowania egzaminu ósmoklasisty mówi Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz osoby,
o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy „Prawo oświatowe", przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego jest odpowiedzialny dyrektor szkoły.
Dostosowanie warunków egzaminu polega między innymi na:
• zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,
• zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
• wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
• odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
• ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
• zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu
z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
• korzystanie z urządzeń technicznych,
• korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego,
• udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu
lub/i pisaniu.
Dostosowanie warunków w przypadku pracy z arkuszem standardowym wiąże się przede wszystkim z przedłużeniem czasu pracy:
• na egzaminie z języka polskiego – do 180 minut,
• na egzaminie z matematyki – do 150 minut,
• na egzaminie z języka obcego nowożytnego – do 135 minut.
Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności zostanie wydrukowany na stronie tytułowej arkusza i uwzględnia on stosowne przedłużenie.
Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu albo pisaniu
i czytaniu, przebieg egzaminu ósmoklasisty musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część zestawu egzaminacyjnego.
W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.

IV. Zwolnienia z egzaminu
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu
z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.‎
Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może nastąpić
w szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych. W tym przypadku dyrektor szkoły przekazuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
Jako szczególne przypadki zdrowotne należy traktować przypadki, o których orzeka lekarz specjalista lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich przy rekomendowaniu dla uczniów indywidualnego nauczania. Podstawą do zwolnienia ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stanowią: wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły i orzeczenie lekarskie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika, że uczestnictwo ucznia w egzaminie ósmoklasisty jest sytuacją mogącą pogorszyć stan zdrowia ucznia.
Szczególnymi przypadkami losowymi są nagłe zdarzenia lub wypadki powodujące niemożności uczestniczenia w egzaminie ósmoklasisty w pierwszym lub/i w drugim terminie. Podstawę zwolnienia ucznia stanowią: wniosek rodziców lub prawnych opiekunów,
a w szczególnych sytuacjach wychowawcy klasy oraz kopia dokumentu lub poświadczony przez dyrektora szkoły opis zaistnienia takiego przypadku.
Uczeń z orzeczeniem poradni o upośledzeniu w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej, może być zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły powinien przesłać wnioski i orzeczenia/opinie dotyczące uczniów swojej szkoły niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów od rodziców. Dyrektor OKE pisemnie powiadamia
o swojej decyzji zainteresowanego dyrektora szkoły w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
W przypadku, gdy uczeń nie jest zwolniony i nie przystąpi do egzaminu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

V. Przerwanie lub unieważnienie egzaminu ósmoklasisty
Zdającemu można przerwać egzamin ósmoklasisty i unieważnić jego pracę w przypadku:
• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
• wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
• zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu ósmoklasisty w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
Dyrektor OKE w Krakowie ma możliwość unieważnienia egzaminu na podstawie wniosku egzaminatora oceniającego prace jeśli ten stwierdzi niesamodzielność pracy zdających.
Uczeń, któremu przerwano egzamin ósmoklasisty lub unieważniono go, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych, lub go przerwali.

VI. Organizacja egzaminu
W czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są
w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. Uczniowie wchodzą
do sali egzaminacyjnej zgodnie z przygotowaną listą i losują miejsce. Uczeń powinien mieć ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania. Uczniowie mogą używać tylko długopisu lub pióra w kolorze czarnym. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
W czasie egzaminu nie można mieć dodatkowych kartek (nie ma brudnopisów). Wszelkie zapisy (nawet pomocnicze) można wykonywać tylko na arkuszach egzaminacyjnych.
Uczniowie, którzy dostarczą orzeczenie lekarskie, w czasie egzaminu mogą wziąć leki.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu. Wniosek składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji
o unieważnieniu egzaminu.
Uczeń może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących egzaminu ósmoklasisty dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić
w stosunku do wszystkich zdających w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku
do poszczególnych uczniów.
W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.
Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół
do 31 lipca 2020 r. Zaświadczenia te uczniowie otrzymają 31 lipca 2020 r.

VII. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w czasie pandemii
1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
• Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
• Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
a) zdający;
b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący
ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;
c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
• Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę
na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających –konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów
od innych zdających.
• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
2. Środki bezpieczeństwa osobistego
• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
• Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
b) wychodzi do toalety;
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
• Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się
po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
• Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to
za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
• Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
• Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.