Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Anna Witkowska w 24 marzec 2020. Opublikowane w Aktualności

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem:


Termin: od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.


Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy (wygenerowany z systemu VULCAN https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin ) oraz Wniosek o przyjęcie ucznia do kl. I (pobrany ze strony szkoły - zakładka REKRUTACJA) oraz Kartę zgłoszenia od świetlicy (jeśli taka potrzeba będzie zachodziła), ew. przesłać skany na adres poczty elektronicznej szkoły, ePUAPem, lub listem poleconym za pośrednictwem poczty w ww. terminie. Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.
Ze względu na obecną sytuacją epidemiologiczną, ewentualne braki w dokumentacji papierowej będzie można uzupełnić po konsultacji telefonicznej z pracownikiem szkoły.
• Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do swojej szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w budynku szkoły.

W przypadku  trudności  i pytań  przy rekrutacji można dzwonić

w godzinach 8.00-20.00  pod  numer tel. 781930957

(tel. dostępny podczas rekrutacji do 8 kwietnia)

 

szkola podstawowa