Rekrutacja do klas pierwszych SP

Anna Witkowska w 04 marzec 2020. Opublikowane w Aktualności

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem:
Termin: od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
• Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
• Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.


Rekrutacja na wolne miejsca (dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły), jeśli szkoła będzie takimi miejscami dysponować:
Termin: od 21 kwietnia 2020 r,. godz. 8:00 do 28 kwietnia 2020 r., godz. 14:00
• Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach).
• Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00
Od 4 maja 2020 r. godz. 08.00 do 7 maja 2020 r., godz. 14:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły"
11 maja 2020 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.
Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata:www.rekrutacja.sp.lublin.eu